Please fill out top-up details.

?
  • * กรุณาตรวจสอบ UID และชื่อตัวละครของท่านให้ถูกต้อง ก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
  • * หากเติมผิด UID ทางทีมงานจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้ได้
  • ** ในกรณีเติม Gemstone แล้วไม่ได้รับ รบกวนผู้เล่นออกจากเกมและเข้าใหม่อีกครั้งค่ะ.